Uluslararası Katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu

Ev / Etkinlikler / Uluslararası Katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu

Uluslararası Katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu

ULUSLARARASI KATILIMLI 1. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu
27 Mayıs 2005

PROGRAM –PROGRAMME- PROGRAMM

9.00-9.30 Açılış Konuşmaları – Opening Ceremony – Eröffnung

KONFERANSLAR- CONFERENCES-VORTRÄGE

Oturum Başkanı-Chairperson-Leitung
Prof.Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI

9.30-10.00 Prof.Dr. Brigitte TAG (İsviçre –Switzerland – Schweiz)
Legal and Ethical Aspects Concerning the Display of Human Remains in Anatomic Museums
Anatomische Ausstellungen Rechtliche und ethische Aspekte der Ausstellung von
Leichenteilen
İnsan Kalıntılarının Anatomi Müzelerinde Teşhirinin Yasal ve Etik Yönleri

Oturum Başkanı-Chairperson-Leitung
Doç.Dr. Arın NAMAL

10.00-10.30 Dr.med. Gisela BOCKENHEIMER LUCIUS (Almanya-Germany- Deutschland)
Der Nichteinwilligungsfähige Patient – ethische Probleme einer Vorausverfügung”
Decisional Incapacity – Ethical Problems of Advance Directives
Onam Verme Yeteneği Bulunmayan Hasta- Geleceği Belirleyen Onama İlişkin Etik Sorunlar
Oturum Başkanı

Oturum Başkanı-Chairperson-Leitung
Prof.Dr. Nil SARI

10.30-11.00 Prof.Dr. Jean Pierre TRİCOT (Belçika-Belgium-Belgien)

Informed Consent: Historical Background; Actual and Future Perspectives
Informed Consent: Geschichtliche Entwicklung.; Perspektiven für Gegenwart und
Zukunft
Aydınlatılmış Onam:Tarihteki Gelişimi; Bugüne ve Geleceğe Ait Görüşler

11.00-11.30 Kahve Arası-Coffee Break- Kaffeepause

Oturum Başkanı-Chairperson-Leitung
Doç.Dr. Yener ÜNVER

11.30-12.00 Prof.Dr. Jochen TAUPİTZ (Almanya-Germany- Deutschland)

Kinder und Dementia Menschen – Subjekt oder Objekt in der Medizin
Children and Dementia Patients- Subjects or Objects in Medicine?
Çocuklar ve Demans Hastaları –Tıpta Denekler veya Nesneler?

Oturum Başkanı-Chairperson-Leitung
Prof.Dr. Esin KAHYA

12.00-12.30 Prof.Dr. Biserka BELİCZA (Hırvatistan-Croatia-Kroatien)

The Patients’ Rights Law in Croatia
Patientenrechtegesetz in Kroatien
Hırvatistan’da Hasta Hakları Yasası

12.30-13.30 Öğle Yemeği-Lunch- Mittagspause

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Prof.Dr. Öztan ÖNCEL

13.30- 14.00 Prof.Dr. Berna ARDA (Ankara)

Tıpta Norm Üretme Etkinliği ; Deontoloji-Etik İlişkisi
Normativity in Medicine; Medical Ethics / Deontology
Normenerstellung in der Medizin ; Die Beziehung zwischen Deontologie und
Ethik

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Prof.Dr.Yasemin OĞUZ

14.00-14.30 Doç.Dr. Arın NAMAL (İstanbul)

Etik Açıdan Bireysel İntihar Karşısında Hekim
Arzt und individueller Freitod aus ethischer Sicht
Physician and Individual Suicide From the Point of Medical Ethics

Oturum Başkanı-Chairperson-Leitung
Prof.Dr. Berna ARDA

14.30-15.00 Prof.Dr. Ahmet DİNÇÇAĞ (İstanbul)

Stres ve Hastalık İlişkisi
Relationship between Stress and Disease
Die Beziehung zwischen Stress und Krankheit

15.00-15.30 Kahve Arası-Coffee Break -Kaffeepause

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Doç.Dr. Hakan HAKERİ

15.30-16.00 Doç.Dr. Şahin AKSOY (Urfa)

Ölümün Sıcak Yüzü :Beyin Ölümünde Organ Nakli
Warm Face of Death: Organ Transplantation in Brain Death
Ein freundliches Gesicht des Todes: Organentnahme bei Hirntod

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Prof.Dr. Sevgi ŞAR

16.00-16.30 Prof.Dr. Yasemin OĞUZ (Ankara)

Türkiye’de Biyoetik: Başarısızlığa Giden Garantili Yollar
Bioethics in Turkey: Roads Guaranteed to Failure
Biomedizinische Ethik in der Türkei: Sichere Wege zum Misserfolg

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Prof.Dr. İlter UZEL

16.30- 17.00 Doç.Dr. Yener ÜNVER (İstanbul)

Türkiye’de Ceza Hukuku Alanında Yapılan Yakın Tarihli Düzenlemelerde
Tıp Hukukuna İlişkin Birkaç Sorun
Some Problems of Recent Formulations in Criminal Law
Related to Medicine Law in Turkey

Einige Probleme hinsichtlich des medizinischen Rechts
in der neueren Regelungen im Bereich des Strafrechts in der Türkei

Oturum Başkanı –Chairperson- Leitung
Doç.Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU

17.00-17.30 Doç.Dr. Veli ÖZER ÖZBEK (İzmir)
Ceza Muhakemesi Hukukunda Kriminalistik
Role of Criminalistic in Criminal Procedure Law
Kriminalistik und Gerichtsmedizin

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Doç.Dr. Veli Özer ÖZBEK

17.30-18.00 Doç.Dr. Hakan HAKERİ

Hastanın Yükümlülükleri
Liabilities of the Patıent
Die Pflichten des Patienten

Oturum Başkanı-Chairperson- Leitung
Dr. Hanzade DOĞAN

18.00-18.30 Dr. Zafer ZEYTİN (Diyarbakır)

Hekimin Belge Düzenleme ve Saklama Yükümlülüğü ve Bunun Tazminat Davalarında
İspat Yüküne Etkisi
Documentation Obligation of Medical Doctors and its Effect on Onus
(Burden) of Proof (Onus Probandi) at Actions for Compensatıon (Suit for Damages)
Die Pflicht des Arztes zur Ausstellung und Aufbewahrung von Unterlagen und deren
Auswirkungen auf die Beweispflicht in Entschädigungsprozessen

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

Türk Tıp Tarihi Kurumu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı katkıları İle

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.