Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralama neden olmak

Ev / Yargıtay Kararları / Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralama neden olmak

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralama neden olmak

Yargıtay
İkinci Ceza Dairesi
E.1996/4493
K.1996/4682
T.24.4.1996
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralama neden olmak
Hatalı ameliyat

ÖZET:Ameliyathane sorumlusu doktor sanığın görevlendirmesi üzerine, göz ihtisası yapmakta olan diğer doktor sanığın; mağdurenin dosyasını incelemeden, sağlam gözünü ameliyat ederek aldığı, diğer gözün de zorunlu olarak alınması sonucu, mağdurenin iki gözünün kör olduğu olayda,-1219 sayılı Yasanın 75. Maddesi saklı kalmak üzerine- sanıkların yetki dereceleri ve olaydaki kusur durumları ve oranı hakkında öncelikle Yüksek Sağlık Şurası’ndan rapor alınarak, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

(1219 s. Tababet K.m.75)
(765 s.TCK.m.459)
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermekten sanık Ahmet’in yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair, (Ankara Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 27.3.1995 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil ve sanık tarafından süresinde dilekçeyle istemek ve dava evrakı C. Başsavcılığı’nın 3.4.1996 tarihli tebliğ namesiyle Daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği düşünüldü:
…… Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktor olan ve göz ihtisası yapmakta bulunan sanık Ahmet’in, diğer sanık ve ameliyathane sorumlusu Rüştü’nün görevlendirmesi üzerine, mağdure Fatma’nın ameliyatını yaptığı, ancak sanık Ahmet’in, hastaya ait dosyayı incelemeden sol gözde retinoplasttom olduğu halde, yanlışlıkla sağ gözünü ameliyat suretiyle aldığı, daha sonra yanlış gözün alındığı anlaşılınca da diğer hasta gözün alındığı ve bu suretle mağdurenin tamamen kör olduğu ileri sürülmüş olup, bu şekilde gelişen olayda sanıkların kusurlu olup olmadıkları ve varsa oranlarının tespiti, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konulardan bulunmadığı, 1219 sayılı Kanunun 75. Maddesi de mahkemeleri uygun görecekleri bilirkişilerin görüşlerine başvurma imkanı saklı kalmak üzere doktorların mesleklerinin icrasından doğan suçlardan dolayı Yüksek Sağlık Şurası’ndan düşünce sorulmasını zorunlu kıldığı gözetilerek, sanıkların sıfatları, durumları ve yetki dereceleri oluş içinde değerlendirilmek suretiyle kusurlu olup olmadıkları ve varsa derecesinin öncelikle Yüksek Sağlık Şurası’ndan rapor alınması suretiyle belirlenmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken noksan soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,
Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekili ve sanık Ahmet vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı isteme aykırı olarak (BOZULMASINA);24.4.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.