SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA
SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR………………………………………………………………….1
1.1.
Taraflar………………………………………………………………………………………………………1
1.2.
Konu…………………………………………………………………………………………………………..1
1.3.
Tanımlar…………………………………………………………………………………………………….1
2. SÖZLEŞMEYE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER…………………………………………2
3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR ………………………………………………………………2
3.1.
Genel İdari Hükümler…………………………………………………………………………………2
3.2.
Tıbbi ve Teknik Hükümler………………………………………………………………………….9
4. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI…………………………………………………………………….12
5. CEZAİ ŞARTLAR……………………………………………………………………………………………..13
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ……………………………………………………………………………………..14
7. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR…………………………………………………16
8. YETKİLİ MAHKEME……………………………………………………………………………………….17
9. YÜRÜRLÜK………………………………………………………………………………………………………17
10. YÜRÜTME………………………………………………………………………………………………………..17
1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR
1.1. Taraflar
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ………………………………………………………………………
unvanlı sağlık kurumudur/kuruluşudur.
1.2. Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu sözleşmenin
(2) numaralı maddesinde sayılan kişilere, “Branş Listesi”nde (EK-1) yer alıp
ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde bulunan tüm branşları işaretleyerek vermeyi
kabul ve taahhüt ettiği hizmetlerle sınırlı olmak üzere sağlık hizmetlerinin
sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.3. Tanımlar
1.3.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
1.3.2. Sağlık kurumu/kuruluşu: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliğinin (2.2) numaralı maddesinin (b) bendinde sayılan kurumları veya
kuruluşları,
1.3.3. SUT: Kurum tarafından yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğini,
1.3.4. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin
oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin “Fatura
Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelgeyi,
1.3.5. MEDULA: Sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin Kurumca toplanması ve bu
verilere dayanılarak sağlık kurumu/kuruluşu tarafından faturalama işleminin
gerçekleştirilmesi amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik
bilgi sistemini,
1.3.6. Hasta: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu
sözleşmenin (2) numaralı maddesinde sayılan kişileri,
1.3.7. Kurum taşra teşkilatı: Bu sözleşmenin eki “Sözleşme Yürütümünden
Sorumlu Kurum Taşra ve Merkez Teşkilatı Listesi” nde (EK 4) yer alan ve bu
sözleşmenin yürütümünden sorumlu Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatını,
1.3.8. Tam zamanlı hekim: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp,
özel sağlık kurumunda/kuruluşunda tam gün çalışan uzman tabip veya tabibi,
1.3.9. Yarı zamanlı hekim: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışıp,
aldıkları izinle özel sağlık kurumunda/kuruluşunda iş akdiyle çalışan uzman tabip
veya tabibi,
1.3.10.Fatura dönemi: Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından her ayın birinci günü ile
sonuncu günü arasında verilen hizmetleri kapsayan dönemi,
ifade eder.
2. SÖZLEŞMEYE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
SUT’un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerdir.
3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
Sağlık kurumu/kuruluşu; SUT, Ödeme Genelgesi, Kurumca belirlenecek diğer usul ve
esaslar ile kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat hükümlerine uymakla
yükümlüdür.
3.1. Genel İdari Hükümler
3.1.1. Müracaat;
3.1.1.1. Muayene amacıyla doğrudan başvurulması
halinde, sağlık
kurumu/kuruluşu SUT’un (3) numaralı maddesindeki hükümler
doğrultusunda ve MEDULA sisteminden takip numarası alarak işlem
yapar.
3.1.1.2. Tedavi amacıyla bir başka resmi veya özel sağlık
kurumundan/kuruluşundan sevk/rapor ile başvurulması halinde, sağlık
kurumu/kuruluşu SUT’un (3) numaralı maddesindeki hükümler
doğrultusunda ve hastanın sevk/rapor belgesindeki hasta takip numarası
ile MEDULA sistemini kullanarak işlem yapar.
3.1.2. Randevular ve hasta kabulü;
3.1.2.1. Sağlık kurumu/kuruluşu, müracaatlarını kabul ettikleri hastalara gerekli
tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri itibariyle yapılmasını ve
ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu
süresinin 10 (on) günü geçmemesini kabul eder. Aksi takdirde bu
sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.1.2.2. Bu sözleşmeyi kabul eden sağlık kurumu/kuruluşu, doğrudan veya
sevk/rapor ile gelen hastaları kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen
hastaya kabul edilmeme gerekçesi sağlık kurumunun/kuruluşunun
yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hastanın yazılı
olarak Kuruma müracaatı halinde sağlık kurumunca/kuruluşunca belirtilen
gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır. Aksi takdirde bu
sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır. Verilecek
sağlık hizmetleri için Kurumca ödenecek ücret dışında bu sözleşmenin
(3.1.3) numaralı maddesinde belirtilen ilave ücretin talep edilmesi ve
hastanın veya hasta yakınının bu talebi kabul etmemesi nedeniyle sağlık
kurumunca/kuruluşunca müracaatın kabul edilmemesi cezai şart
uygulamasını gerektirmez. Ancak dernek, vakıf vb. kuruluşlar için
istenecek bağışlar ilave ücret olarak kabul edilmez.
3.1.4. Yatarak tedavilerde kullanılacak ilaçlar;
Yatarak tedavilerde hastalara kullanılacak ilaçların sağlık kurumu/kuruluşu
tarafından temini zorunludur. SUT eki EK-9 Listesindeki paket işlem ücretine
dahil olmadığı belirtilen ilaçlar Kuruma fatura edilebilir ve fatura edilen ilaçlar
SUT hükümleri esas alınarak Kurumca ödenir. Bu kurallara aykırı durumlarda
ilaç bedelleri Kurumca ödenmez.
Yatarak tedavilerde kullanılacak ilaçların reçete düzenlenerek hastalara
aldırıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde, bu ilaçlar için ödenen bedeller
sağlık kurumunun alacağından mahsup edilerek bu sözleşmenin (5.1.5) numaralı
maddesine göre işlem yapılır.
3.1.5. Sağlık raporları;
Sağlık kurumu/kuruluşu, hastalara düzenlenecek sağlık raporlarını (istirahat, ilaç
kullanım, vb.) SUT’ta belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlemeyi kabul
eder. Sağlık raporlarında mesul müdür ıslak imzalı onayı ve sağlık
kurumunun/kuruluşunun kaşesi bulunacaktır.
3.1.6. Uzman hekim;
Sağlık kurumu/kuruluşu, hastalara hizmet verebilmek için ruhsatında ve faaliyet
izin belgesinde yer alan branşlarda 65 (altmışbeş) yaşını doldurmamış en az bir
tam zamanlı uzman hekim bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
Ancak, tıp merkezleri için ruhsata esas zorunlu dört ana branştan en fazla iki
branşta yarı zamanlı uzman hekim çalışabilir, bu branşlardaki yarı zamanlı
hekimlerce verilen sağlık hizmetleri bedelleri Kurumca ödenir. Ruhsatında ve
faaliyet izin belgesinde bulunan diğer branşlarda tam zamanlı uzman hekim
bulunmaması halinde tıp merkeziyle sözleşme imzalanmaz.
İlgili branşta hizmet veren en az bir tam zamanlı uzman hekim bulunması
durumunda, hastalara aynı branştaki yarı zamanlı hekimlerce verilen sağlık
hizmetleri bedelleri de Kurumca ödenir.
“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik” gereği, tıp merkezlerinde görevli yarı zamanlı hekimin
muayenehanesi var ise sözleşme yapılmaz.
3.1.7. Belgelerin saklanması, Kuruma ve hastalara iletilmesi;
3.1.7.1. Sağlık kurumu/kuruluşu, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve
tedavilerine ait bilgileri usulüne uygun şekilde kendi otomasyon
sistemlerine kaydetmek, kaydedilen bilgilerle dayanağı belgeleri
saklamak ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi
takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.1.7.2. Sağlık kurumu/kuruluşu, “Özel Hastaneler Yönetmeliğinin” (52)
numaralı maddesinde belirtilen belgelerin bir örneğini, yazılı talebi
halinde hasta veya birinci derece yakınına verir. Aksi takdirde bu
sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.1.8. Denetim;
3.1.8.1. Kurum tarafından yapılacak denetimler, bu sözleşmede yer alan
hükümler ve sağlık kurumunun/kuruluşunun faaliyetiyle ilgili tabi
oldukları mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Kurumca belirlenecek
usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.
3.1.8.2. Kurum; sağlık kurumunca/kuruluşunca verilen hizmetlere ilişkin bilgi
ve belgeleri, verilen hizmetin sözleşme kapsamına uygunluğunu ve
hizmetin niceliğini kontrol eder. Kurum bu yetkisini uygun gördüğü
zamanda ve yerde görevlendireceği kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç
duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle
kullanır. Denetimin engellenmesi durumunda bu sözleşmenin (5.1.10)
numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.1.8.3. Denetimler sonucunda; sağlık kurumunun/kuruluşunun faaliyetiyle
ilgili tabi oldukları mevzuat hükümlerine uygun olmayan durumun
tutanakla tespit edilmesi halinde, ilgili branş veya branşlar MEDULA
sistemi üzerinden pasif edilir ve bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı
maddesine göre işlem yapılır. Ayrıca, bu durum ilgili il sağlık
müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mevzuat hükümlerine uygun duruma
getirildiğini gösteren il sağlık müdürlüğünden alınacak belgenin Kuruma
iletildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde, ilgili branş veya branşlar
MEDULA sistemi üzerinden aktif edilir.
3.1.8.4. Denetimler sonucunda; ortaya çıkabilecek Kurum zararını ve Kurumun
bu konuda Kurum dışından yaptırdığı bilirkişi ve inceleme giderlerini bu
sözleşmenin (4.7) numaralı maddesine göre tahsil edilmesini kabul ve
taahhüt eder.
3.1.9. Personel bildirimi;
3.1.9.1. Sağlık
kurumunda/kuruluşunda
görevli
sözleşmeye
esas
hekim/hekimler, sözleşme öncesi Kuruma bildirilerek MEDULA
sistemine kaydedilir. Kayıtlı olmayan hekimin yaptığı işlemlerin kayıtlı
hekimin üzerinden fatura edilmesi halinde bu işlem bedelleri ödenmez ve
bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.1.9.2. Sağlık kurumunda/kuruluşunda sözleşme tarihinden sonra görev alan
tam zamanlı ve/veya yarı zamanlı hekimlerin işe başlaması halinde sağlık
kurumu/kuruluşu ile hekim arasında düzenlenmiş iş akdi veya noter
onaylı bir örneği Kuruma iletilir. Bildirilen hekimler Kurumca 3 (üç) iş
günü içinde MEDULA sisteminden aktif hale getirilir.
3.1.9.3. Sağlık kurumunda/kuruluşunda görevli MEDULA sisteminde tanımlı
tam zamanlı ve yarı zamanlı hekimlerin ayrılışı 5 (beş) iş günü içinde
yazılı olarak veya Kurum bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Kuruma
bildirilir. Bu durumda, ayrılan hekim/hekimler Kurumca MEDULA
sistemi üzerinden pasif edilir. Bildirimin 5 (beş) iş günü içinde
yapılmaması halinde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre
işlem yapılır ve hekimin ayrıldığı günden itibaren bu hekim üzerinden
fatura edilen sağlık hizmeti bedelleri Kurum tarafından ödenmez.
3.1.9.4. Sağlık kurumundan/kuruluşundan ayrılan hekimin; faaliyet izin
belgesinde bildirilen uzmanlık dalındaki tek tam zamanlı hekim (tıp
merkezleri için yarı zamanlı hekimin ruhsata esas zorunlu branşlarda tek
hekim) olması durumunda, bu durum sağlık kurumu/kuruluşu tarafından 5
(beş) iş günü içinde yazılı olarak veya Kurum bilgi işlem sistemleri
aracılığıyla Kuruma bildirilir. Bu durumda, Kurumca MEDULA sistemi
üzerinden, ayrılan tam zamanlı hekim, ilgili uzmanlık dalındaki yarı
zamanlı hekimler ve ilgili branş söz konusu hekimin ayrıldığı günden
itibaren pasif edilir. 5 (beş) iş günü içinde bildirim yapılmaması halinde
bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır ve
hekimin ayrıldığı günden itibaren sağlık kurumu/kuruluşu tarafından bu
branşa ilişkin verilen sağlık hizmeti bedelleri Kurum tarafından ödenmez.
Sağlık kurumuna/kuruluşuna yeni bir tam zamanlı hekim bulunması için
45 (kırkbeş) gün süre tanınır. 45 (kırkbeş) gün içinde yeni bir tam zamanlı
hekim bulunması durumunda, sağlık kurumu/kuruluşu bu sözleşme eki
“Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu”nda (EK-2) belirtilen
“tam zamanlı hekimlere ilişkin belgeleri” Kuruma ibraz eder. Bu sürede
yeni bir tam zamanlı hekim bildirilmezse, sağlık kurumu/kuruluşu il
sağlık müdürlüğünden alacağı, ilgili uzmanlık dalı ruhsatından iptal
edildiğine dair belgeyi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma iletmekle
yükümlüdür. Faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dalının ruhsatından
iptalini 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirmeyen sağlık
kurumu/kuruluşu için bu sözleşmenin (5.1.10) ve (6.3.1) numaralı
maddesi gereğince işlem yapılır.
3.1.9.5. Sözleşme kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon branşı bulunan
sağlık kurumunda/kuruluşunda çalışan fizyoterapistlerin sözleşme öncesi
Kuruma bildirilmesi ve MEDULA sistemi üzerinden aktif hale getirilmesi
gerekmektedir. MEDULA sistemi üzerinden aktif edilmeyen
fizyoterapistlerin verdiği hizmetler için ödeme yapılmaz. Sağlık
kurumunda/kuruluşunda oluşabilecek fizyoterapist değişikliklerinin (yeni
başlama veya işten ayrılma) 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirilmesi ve
yeni başlayan fizyoterapistin MEDULA sistemi üzerinden aktif hale
getirilmesi, ayrılan fizyoterapistin ise ayrıldığı tarihten itibaren MEDULA
sistemi üzerinden pasif edilmesi gerekmektedir. Fizyoterapistin
ayrıldığının 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirilmediği durumlarda bu
sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır ve
fizyoterapistin ayrıldığı günden itibaren bu fizyoterapist üzerinden
Kuruma fatura edilen sağlık hizmeti bedelleri Kurum tarafından ödenmez.
3.1.9.6. Kurum
personeli
Kurumun
sözleşme
yaptığı
sağlık
kurumunda/kuruluşunda çalışamaz, mesul müdür, sahip, anonim
şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket
türlerinde ise ortak olamaz. Bu durumda bir Kurum personelinin
bulunduğu sağlık kurumu/kuruluşu ile Kurum sözleşme yapmaz, yapılmış
ise sözleşme kapsamında yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınır ve bu
sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesine göre işlem yapılır. Sözleşmenin
yapıldığı tarihten sonra sağlık kurumunda/kuruluşunda Kurum
personelinin yukarıda sayılan niteliklerle bulunması halinde, bu niteliğin
kazanıldığı tarihten itibaren verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri
ödenmez, ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte geri alınır ve bu sözleşmenin
(6.3.1) numaralı maddesi uygulanır.
3.1.9.7. Kurumun sözleşme yaptığı sağlık kurumunda/kuruluşunda; çalışan,
mesul müdür, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya
kurucu ortak, diğer şirket türlerinde de ortak olan hekimler, herhangi bir
resmi sağlık kurumunda/kuruluşunda görev yapan başhekim veya
başhekim yardımcısı olamaz. Bu şekilde sağlık kurumunun/kuruluşunun
Kurumla sözleşme yaptığının tespit edilmesi halinde, sözleşme
kapsamında yapılan ödemeler geri alınır ve bu sözleşmenin (6.3.1)
numaralı maddesine göre işlem yapılır.
Resmi sağlık kurumunda/kuruluşunda başhekim veya başhekim
yardımcısı olan personelin, sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra sağlık
kurumunda/kuruluşunda yukarıda sayılan niteliklerle bulunması halinde,
bu niteliğin kazanıldığı tarihten itibaren verilen sağlık hizmetlerinin
bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte geri alınır ve bu
sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesi uygulanır.
3.1.9.8. Sağlık kurumunda/kuruluşunda, yürürlükte olan sosyal güvenlik
kanunlarına ve/veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke
mevzuatına göre sigortalı olmadığı halde çalıştırılan personelin verdiği
hizmetler karşılığında Kuruma fatura edilen bedeller ödenmez. Ödenmiş
olduğu tespit edilenler ise bu sözleşmenin (4.7) numaralı maddesi
gereğince tahsil edilir.
3.1.10. Adres, unvan, ruhsat ve cihaz değişiklikleri;
3.1.10.1.Sağlık kurumu/kuruluşu, unvan değişikliklerine ilişkin bilgi ve
belgeleri, değişikliğin Ticaret Sicili Gazetesindeki yayımı tarihinden
itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde Kuruma iletmekle yükümlüdür.
Hasta kabulünün devam edeceği bu süre sonunda bilgi ve belgelerin
Kuruma iletilmemesi halinde sağlık kurumu/kuruluşu MEDULA sistemi
üzerinden pasif edilir ve bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine
göre işlem yapılır. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımını Kuruma ilettiği
tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde sağlık kurumu/kuruluşu MEDULA
sisteminden yeniden aktif hale getirilir.
3.1.10.2.Sağlık kurumunun/kuruluşunun, sözleşmede geçerli olan faaliyet
gösterdiği adresi değişecekse, sağlık kurumu/kuruluşu adres değişikliğinin
yapılacağı günü öncesinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi
takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
Adres değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren sağlık kurumu/kuruluşu
MEDULA sistemi üzerinden pasif edilir ve hasta kabul edemez. Hasta
kabul etmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez.
Sağlık kurumunun/kuruluşunun yeni adresinde çalışabileceğine dair
Sağlık Bakanlığından alınacak ruhsat ve faaliyet izin belgesinin Kuruma
bildirilmesi ile birlikte sağlık kurumu/kuruluşu MEDULA sistemi
üzerinden aktive edilir ve hasta kabulüne tekrar başlayabilir.
3.1.10.3.Sağlık kurumu/kuruluşu hemodiyaliz cihazı ve ruhsata işlenmesi
gereken diğer cihazlara ilişkin değişiklikleri (artırma, eksiltme, yenileme)
il sağlık müdürlüğünden alacakları izin belgesi tarihinden itibaren en geç
15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu
sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır. Ruhsatsız
veya izin belgesiz cihaz ile hasta kabul edildiğinin belirlenmesi
durumunda, Kurum tarafından bu hastalara ilişkin ödeme yapılmaz.
Ödeme yapılmış ise; bu ödeme sağlık kurumundan/kuruluşundan bu
sözleşmenin (4.7) numaralı maddesine göre tahsil edilir. Kurum, sağlık
kurumunun/kuruluşunun sahip olduğu cihazlarla ilgili envanter ve
değişiklikleri, MEDULA sistemi üzerinden takip edebilir.
3.1.10.4.Sağlık kurumu/kuruluşu, sahibinin ve anonim şirketlerde yönetim
kurulu üyesi ve/veya kurucu ortaklarının, diğer şirket türlerinde
ortaklarının tümü veya bir kısmının değişmesi halinde, bu değişikliği
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 30 (otuz) gün
içinde Kuruma bildirmek ve gerekli belgeleri iletmekle yükümlüdür.
Kuruma bildirim yapıldığı takdirde devralan kişi adına Sağlık
Bakanlığınca ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar,
özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğunda
hastanenin faaliyeti devam eder. Zamanında bildirimin yapılmadığının
tespit edilmesi halinde, bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre
işlem yapılır.
3.1.10.5.Sağlık kurumu/kuruluşu, ruhsat belgesi içeriğindeki hizmetlerin tamamı
veya bir kısmı iptal edildiğinde, bu durumu 5 (beş) iş günü içinde Kuruma
bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı
maddesine göre işlem yapılır. Ruhsatsız verilen hizmet bedelleri ödenmez.
3.1.11. Sözleşmenin sona erdiği tarihte tedavileri devam eden hastalara ilişkin
işlemler;
Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, sağlık kurumu/kuruluşu
sözleşmenin sona erdiği tarihten önce yatırılarak paket işlem kapsamında
tedavilerine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini tamamlamakla
yükümlüdür. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre
işlem yapılır.
Bu şekilde tedavileri yapılan hastalar adına düzenlenen fatura bedelleri Kurum
tarafından ödenir.
3.1.12. Sözleşme şartlarında yapılacak değişiklikler;
Kurum, sözleşme yapılırken istenen belgeler ve aranan koşullarda her zaman
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sağlık kurumu/kuruluşu sözleşmenin yürütümü sırasında, Kurum tarafından EK-
2 formunda ve aranan koşullarda yapılan değişikliklerin gereğini Kurumca
belirlenecek süre içerisinde yerine getirerek Kuruma bildirmek zorundadır. Aksi
takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) ve (6.3.1) numaralı maddesine göre işlem
yapılır.
3.1.13. Hizmet alımı;
3.1.13.1.Sağlık kurumu/kuruluşu, sözleşme kapsamında hastalara sunmayı
taahhüt ettiği tedavi hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını bir başka
sağlık kurumundan/kuruluşundan karşılayarak, Kuruma fatura edemez,
ettiği takdirde fatura bedelleri ödenmez ve bu sözleşmenin (5.1.10)
numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.1.13.2.Sağlık kurumu/kuruluşu SUT ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya
daha fazlasını gerçekleştiremediği hallerde, bu durumu Kuruma bildirir.
Bu hizmetleri başka bir sağlık kurumundan/kuruluşundan hizmet alımı
yöntemiyle temin etmek için başvurması halinde, hizmet alacağı sağlık
kurumunun/kuruluşunun ruhsat belgesi örneği ile hizmet alım
sözleşmesinin örneğini Kuruma iletir ve 10 (on) iş günü içinde Kurum
tarafından faks veya MEDULA sistemi üzerinden hizmet alım
sözleşmesinin uygun olduğunun sağlık kurumuna/kuruluşuna bildirilmesi
halinde bildirim tarihinden itibaren hizmet alınabilir. Ancak; hizmet
alınan sağlık kurumunun/kuruluşunun Kurumla sözleşmesi bulunması
halinde, Kurumca uygunluk bildirimine gerek olmaksızın, hizmet alımı
sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu
hizmetleri alabilir. Kuruma iletilmeyen ve Kurumca uygunluğu
bildirilmeyen sağlık kurumundan/kuruluşundan hizmet alınması ve/veya
bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, bu hizmet bedelleri
ödenmez ve bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem
yapılır.
3.1.13.3.Sağlık kurumu/kuruluşu, başka bir sağlık kurumundan/kuruluşundan
hizmet alımı yöntemiyle hizmet temin etmek amacıyla yapacağı
sözleşmelerde; hizmet alımı yapılan sağlık kurumunun/kuruluşunun bu
sözleşmenin (3.1.9.6) ve (3.1.9.7) numaralı maddelerinde yer alan
hükümlere uyacağını ve Kurumun, (3.1.8) maddesi gereği hizmet alınan
yeri denetim hakkının bulunduğunu belirtir hükümlere yer vermek
zorundadır.
3.1.13.4.Sözleşme öncesi, hizmet alımı yapılarak sağlanması Kurumca uygun
bulunan ve/veya sözleşme yürütümü sırasında Kurumca kabul edilerek
başka sağlık kurumundan/kuruluşundan hizmet alımı yöntemiyle
sağlanan, Kuruma fatura edilebilir tetkik ve tahliller SUT’ta belirtilen
fiyatlar üzerinden fatura edilir.
3.1.13.5.Sağlık kurumu/kuruluşu, Kurumla bu sözleşmenin (6) numaralı
maddesine
göre
sözleşmesi
feshedilmiş
olan
sağlık
kurumundan/kuruluşundan fesih tarihinden itibaren bu sözleşmenin (6)
numaralı maddesinde belirtilen süreler içinde hizmet alımı yapamaz. Bu
şekilde hizmet alımının yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu işlem
bedelleri ödenmez.
3.1.14. Merkez, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa
olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla
açık veya gizli işbirliği, ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve
tanıtım yapamaz, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz. Bu
durumların varlığında (5.1.10) uygulanır.
3.2. Tıbbi ve Teknik Hükümler
Sağlık kurumu/kuruluşu, SUT’ta yer alan tıbbi ve teknik hükümler doğrultusunda
işlem yapar. Ayrıca;
3.2.1. Ayaktan başvurular;
3.2.1.1.Ayaktan başvurularda, sağlık kurumu/kuruluşu için günlük muayene
sınırı, ilgili branştaki tam zamanlı her bir uzman hekim için en fazla 50
(elli) muayenedir. Bu sayıya aynı branştaki yarı zamanlı hekimlerin
yapacağı muayeneler de dahildir. Bu sınır aşıldıktan sonra kabul edilen
hastalar için sağlık kurumuna/kuruluşuna hiçbir ödeme yapılmaz. Bu
sınırı aşan muayene bedellerinin Kuruma fatura edilmesi halinde ise
ayrıca bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.2.1.2.Tıp merkezleri için ruhsata esas zorunlu dört ana branştan en fazla iki
branşta çalışan yarı zamanlı uzman hekimler için her bir branş için günlük
muayene sınırı toplam 25 (yirmibeş) muayenedir. Bu sınır aşıldıktan sonra
kabul edilen hastalar için sağlık kurumuna/kuruluşuna hiçbir ödeme
yapılmaz. Bu sınırı aşan muayene bedellerinin Kuruma fatura edilmesi
halinde ise ayrıca bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem
yapılır.
3.2.2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon;
3.2.2.1.Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama bedellerinin Kurumca
karşılanabilmesi için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince
uygulanacak seans sayısının da yer aldığı sağlık raporu düzenlenir ve ilgili
fatura ekinde Kuruma teslim edilir.
3.2.2.2.Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren sağlık kurumlarında/
kuruluşlarında yapılacak günlük fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulaması, tam zamanlı her bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman
hekimi için en fazla 25 (yirmibeş) hasta, tam zamanlı her bir fizyoterapist
için ise en fazla 20 (yirmi) hasta ile sınırlıdır. Tam zamanlı fiziksel tıp ve
rehabilitasyon uzman hekiminin aynı zamanda poliklinik muayenesi
yapması durumunda, günlük yapabileceği 50 (elli) muayene sayısına
yapacakları fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları da dahildir. Bu
sınır aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için
sağlık
kurumuna/kuruluşuna hiçbir ödeme yapılmaz. Bu sınırı aşan tedavi
bedellerinin Kuruma fatura edilmesi halinde ise ayrıca bu sözleşmenin
(5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.2.3. Acil servis hizmetleri:
Sağlık kurumu/kuruluşu, acil serviste en az bir tam zamanlı uzman/pratisyen
hekim istihdam etmek zorundadır. Bu durumda acil serviste yarı zamanlı
uzman/pratisyen hekimlerce verilen acil sağlık hizmeti bedelleri de Kurumca
karşılanır.
3.2.4. Görüntüleme tetkikleri;
Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından anestezi altında yapılması uygun
görülen/öngörülen görüntüleme tetkikleri için vakaların raporla belgelenmesi
durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen koşullar altında anestezi uzmanı
tarafından işlem gerçekleştirilir. Yapılan işlem için ücret tarifesinde belirtilen
anestezi ücreti ödenir.
3.2.5. Hemodiyaliz tedavileri;
3.2.5.1.Sözleşme
kapsamında
hemodiyaliz
tedavisi
yapan
sağlık
kurumları/kuruluşları; Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Diyaliz
Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hizmet
vermekle yükümlü olup bu yönetmelikte belirtilen şartlar ve standartlarda
personel bulunduracaktır.
3.2.5.2.Diyaliz tedavisi süresince Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Diyaliz
Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirtilen
periyotlarla sağlık kurumu/kuruluşu tarafından hastalara rutin laboratuar
tetkikleri yapılır/yaptırılır. Bu tetkik işlemleri ile hemodiyaliz uygulaması
sırasında ortaya çıkan acil durumda gereken diğer tetkikler, gerektiğinde
ve özellik gösteren hastalarda daha sık yapılan Diyaliz Merkezleri
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen tetkiklerin tümü fiyata dahil olup
ayrıca faturalandırılmayacaktır. Hastanın kendi isteğiyle bu tetkikleri
yaptırmadığı belgelendiğinde, bu tetkik ücretleri için SUT’ta belirlenen
fiyatlar sağlık kurumunun/kuruluşunun faturasından düşülerek ödeme
yapılır. Tetkiklerin hastaya bilgi verilmeden yaptırılmadığının tespit
edilmesi halinde ise sağlık kurumuna/kuruluşuna tetkikleri yaptırılmayan
hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez ve sözleşmenin
(5.1.10) numaralı maddesi gereğince işlem yapılır.
3.2.5.3.Özel ya da resmi sağlık kurumlarınca/kuruluşlarınca (3.2.5.2) numaralı
maddede belirtilen tetkik ücretlerinin Kuruma ayrıca fatura edildiğinin
tespiti halinde bu ücretler diyaliz hizmetini veren sağlık
kurumundan/kuruluşundan bu sözleşmenin (4.7) numaralı maddesine göre
tahsil edilir ve (5.1.10) numaralı maddeye göre işlem yapılır.
3.2.5.4.Sağlık kurumu/kuruluşu, kendi bünyesinde ya da sözleşme ile diğer
sağlık tesislerinde yapılan tüm tetkiklerin, tetkiki yapan ilgili uzman
hekim tarafından onaylanmış sonuçlarını ve sağlık tesislerinde yaptırılan
tetkiklere ait ücretlerin ödendiğini gösterir, hasta isimlerinin belirtildiği
fatura veya faturayı düzenleyen sağlık tesisince onaylanmış ayrı bir liste
halinde belirtildiği hasta listesi ve fatura/faturaların fotokopilerini,
tetkiklerin yapıldığı dönemdeki fatura ekinde Kuruma teslim edecektir.
3.2.5.5.Bu sözleşmenin muhatabı olan sağlık kurumu/kuruluşu, sağlık kurulu
veya tek hekim raporu ile yapılan tedavi istemlerinde belirtilecek
hemodiyaliz tedavi şekli (asetatlı/bikarbonatlı) ve haftalık seans sayısına
göre periyodik aralıklarla hemodiyaliz tedavisini tıbbi zorunluluklar hariç
olmak üzere seans süresi 4 (dört) saatten az olmamak koşulu ile
uygulamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10)
numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.2.5.6.Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından hastaya yapılan her türlü müdahale,
tetkik, yazılan ilaç ve verilen raporlar kaydedilecektir. Kayıtlar;
Hemodiyaliz Takip Formu’na yazılacak, bu formun tüm sütunları
doldurulacaktır.
3.2.5.7.Diyaliz tedavisi süresince her fatura dönemine ait imza föyü, her seansın
tarihi, seansın başlayış ve bitiş saatleri belirtilerek tedaviyi takip eden
sorumlu uzman hekim ya da sorumlu hekim ve hemodiyaliz hemşiresi
tarafından imzalanacak, hasta imzası yada parmak izi, eğer alınamıyorsa
adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakının imzası da her
seans için alınarak fatura ekinde teslim edilecektir.
3.2.5.8.Sağlık kurumu/kuruluşu hemodiyaliz tedavisi gören her hasta için ayrı bir
hasta takip dosyası tutmak ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle
yükümlüdür.
3.2.6. İnvaziv kardiyolojik girişimler;
Sağlık kurumunda/kuruluşunda sözleşme kapsamında hizmet veren her tam
zamanlı kardiyoloji uzman hekimi için invaziv kardiyolojik girişimlerde günlük
hasta sayısı en fazla 20 (yirmi) ile sınırlıdır. Bu sayıya yarı zamanlı hekimlerin
yapacağı invaziv kardiyolojik girişim vakaları da dahildir. Ayrıca tam zamanlı
her bir kardiyoloji uzman hekiminin yapabileceği en fazla 50 (elli) muayene
sayısına girişimsel kardiyolojik işlem sayısı da dahildir. Bu sayının üzerinde
yapılan invaziv kardiyolojik girişimlerin ücretleri ödenmez. Bu sınırı aşan
invaziv kardiyolojik girişim bedellerinin Kuruma fatura edilmesi halinde ise
ayrıca bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
3.2.7. Kardiyovasküler cerrahi;
Kardiyovasküler cerrahide yapılan kapalı kalp ameliyatlarında komplikasyonun
gelişimine bağlı olarak açık kalp ameliyatına dönüldüğünde kapalı kalp
ameliyatı ücreti yerine, açık kalp ameliyatı ücreti ödenir.
3.2.8. Tıbbi malzemelerin tekrar kullanımı (reuse);
Sağlık Bakanlığının aksine bir hükmü olmadıkça tekrar kullanımı (reuse)
yapılamayacak malzemeler;
3.2.8.1.Hemodiyaliz tedavisi sırasında kullanılan sarf malzemeleri,
3.2.8.2.İnvaziv kardiyolojik tetkik ve girişimler sırasında kullanılan malzemeler,
3.2.8.3.Periferik anjiografi sırasında kullanılan sarf malzemeleri,
3.2.8.4.KVC işlemleri sırasında kullanılan sarf malzemeleri,
3.2.8.5.Diğer cerrahi girişimlerde kullanılan sarf malzemeleridir.
Bu maddede sayılan malzemelerin tekrar kullanımı halinde bu sözleşmenin
(5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
4. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
4.1. Sağlık kurumları/kuruluşları hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin faturaları, hem
kendi sistemleri üzerinden basılı olarak, hem de MEDULA sistemi üzerinden
elektronik olarak; SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve
esaslar doğrultusunda, (EK 4)’de belirtilen Kurum taşra teşkilatına teslim etmeyi
kabul ve taahhüt eder.
Ancak sağlık kurumunca/kuruluşunca acil vakalara ait faturalar ayrı düzenlenecek
olup fatura ve eki belgelerin tamamı incelenir.
4.2. Bu sözleşmenin (4.3) numaralı maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere
MEDULA sistemi üzerinden elektronik olarak faturalanmayan işlemler için ödeme
yapılmaz.
4.3. Sağlık kurumunun/kuruluşunun MEDULA sistemi kullanmadan manuel olarak fatura
düzenleyeceği istisnai haller;
4.3.1. Yurtdışı sigortalılara verilen hizmetler,
4.3.2. 506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılardan, 90 gün prim ödeme gün
sayısı dolmadan iş kazasına uğrayanlara verilen sağlık hizmetleri,
4.4. Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından hastalara verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri,
hizmetin verildiği tarihteki SUT’ta belirtilen ücretler üzerinden ödenir.
4.5. Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından Kurum hastalarına verilen hizmetlerle ilgili
düzenledikleri fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemler Ödeme Genelgesinde
ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.
4.6. Bu sözleşmenin (3.1.11) numaralı maddesi gereği verilen hizmetler hariç olmak
üzere, sözleşmesi feshedilen sağlık kurumuna/kuruluşuna fesih tarihinden sonra
verdiği hizmetlere ilişkin ödeme yapılmaz.
4.7. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ve sağlık kurumuna/kuruluşuna
yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile
birlikte sağlık kurumunun/kuruluşunun Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup
edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan sağlık
kurumları/kuruluşları için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.8. Sağlık kurumu/kuruluşu Kurumun ücret ve koşullarda herhangi bir bildirime gerek
olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan
değişikliklere Kurumca belirlenecek süreler içinde aynen uymayı kabul ve taahhüt
eder.
5. CEZAİ ŞARTLAR
5.1. Sağlık kurumu/kuruluşu hakkında;
5.1.1. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiğinin Kurumca
tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin, 10.000,00.- YTL’den az olmamak
şartıyla beş katı tutarında,
5.1.2. Faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediğinin
Kurumca tespit edilmesi halinde; gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belge
nedeniyle tahakkuk eden hizmet bedelinin, 10.000,00.- YTL’den az olmamak
şartıyla beş katı tutarında,
5.1.3. SUT’ta yer almayan ve/veya bu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmediği sağlık
hizmetini, SUT’ta yer alan ve/veya kabul ve taahhüt ettiği sağlık hizmeti gibi
göstererek Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin,
10.000,00.- YTL’den az olmamak şartıyla beş katı tutarında,
5.1.4. Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sundukları sağlık
hizmetini Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden
Kuruma fatura ettiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin,
10.000,00.- YTL’den az olmamak şartıyla beş katı tutarında,
5.1.5. Sağlık kurumlarınca/kuruluşlarınca temini zorunlu ilaç, tıbbi malzeme ve kan
bileşenlerini temin etmeyerek hastalara aldırdığının Kurumca tespit edilmesi
halinde; Kurumca hastaya ödenen fatura bedelinin, 10.000,00.- YTL’den az
olmamak üzere beş katı tutarında,
5.1.6. Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde fatura ve/veya eki belgeler
üzerinde tahrifat yaptığının Kurumca tespit edilmesi halinde; oluşan/oluşabilecek
Kurum zararının, 10.000,00.- YTL’den az olmamak üzere beş katı tutarında,
5.1.7. SUT’ta ayrı fatura edilmesi gerektiği belirtilen faturaları, Kuruma ayrı fatura
etmediğinin Kurumca tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin, 10.000,00.-
YTL’den az olmamak üzere üç katı tutarında,
5.1.8. Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya
kullanıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde 50.000,00.-YTL (ellibin),
5.1.9. Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin
verildiği ve/veya kullanıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde 50.000,00.-
YTL (ellibin),
5.1.10. Bu sözleşmenin (3.1.2.1), (3.1.2.2), (3.1.3.3), (3.1.7.1), (3.1.7.2), (3.1.8.2),
(3.1.8.3), (3.1.9.1), (3.1.9.3), (3.1.9.4), (3.1.9.5), (3.1.10.1), (3.1.10.2), (3.1.10.3),
(3.1.10.4), (3.1.10.5), (3.1.11), (3.1.12), (3.1.13.1), (3.1.13.2), (3.1.14), (3.2.1.1),
(3.2.1.2), (3.2.2.2), (3.2.5.2), (3.2.5.3), (3.2.5.5), (3.2.6) ve (3.2.8) numaralı
maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının Kurumca tespit
edilmesi halinde 10.000,00.- YTL (onbin),
5.1.11. Bu sözleşmenin (3.1.3.1.) numaralı maddesinin ihlal edilmesi durumunda
30.000,00.- YTL (otuzbin),
5.1.12. Sağlık kurumu/kuruluşu, kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat
hükümlerine uymadığının tespit edilmesi halinde 10.000,00.- YTL (onbin),
cezai şart uygulanır ve Kurumca tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle sağlık
kurumu/kuruluşu yazılı olarak uyarılır.
13

Page 14
5.2. Bu sözleşmenin (5.1) numaralı maddesinde sayılan fiillerden, aynı fiilin veya farklı
fiilin son bir yıl içinde ikinci fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart,
ikinci tespit edilen fiil için (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart
tutarının iki katından az olamaz.
5.3. Bu sözleşmenin (5.1) numaralı maddesinde sayılan fiillerden, aynı fiillerin /veya
farklı fiillerin son bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak
cezai şart, üçüncü tespit edilen fiil için (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai
şart tutarlarının dört katından az olamaz. Bu durumda ayrıca yazılı uyarıya gerek
kalmaksızın (6.3.2) numaralı maddeye göre işlem yapılır.
5.4. Sağlık kurumu/kuruluşu tarafından yapılan fiil, bu sözleşmenin (5.1) maddesinde
belirtilen fiillerden birden fazlasına uyması halinde, en ağır olan cezai şart maddesi
uygulanır.
5.5. Bir fatura döneminde tespit edilen farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır ve
bu cezai şartların toplam tutarı tahsil edilir. Bir fatura döneminde aynı fiilin birden
fazla tespit edilmesi halinde tek bir fiil sayılarak tek bir cezai şart uygulanır.
5.6. Sağlık kurumuna/kuruluşuna (5.1) maddesindeki fiillerden herhangi biri için cezai
şart uygulanması halinde, bu cezai şartın tebliğ edildiği tarihten önceki tarihlere ait
faturalarda tespit edilen fiiller ikinci veya üçüncü tekrar sayılmaz. Ancak tespit edilen
fiile ilişkin cezai şart uygulanır.
5.7. Sözleşmede tanımlanan hükümlere aykırı davranılmasına bağlı olarak cezai şart
hükümlerinin uygulanması gereken durumlarda, olayın meydana geldiği dönemdeki
sözleşmede belirtilen hükümlere göre ve cezai şarta esas olacak işlemin Kurumca
ödenmesi gereken ücret tarifesine göre işlem yapılır.
5.8. Bu sözleşmenin (5.1) numaralı maddesinde belirtilen fiiller nedeniyle Kurumca
yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile
birlikte tahsil edilir.
5.9. Cezai şart tutarı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder.
5.10. Cezai şart tutarı, sağlık kurumunun/kuruluşunun Kurumda tahakkuk etmiş
alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı
bulunmayan sağlık kurumları/kuruluşları için Kurum alacağı genel hükümlere göre
tahsil edilir.
5.11. Sağlık kurumu/kuruluşu, hizmet alımı
yaptığı
başka bir sağlık
kurumunun/kuruluşunun verdiği sağlık hizmetleri sırasında bu sözleşme hükümlerine
aykırı fiil/fiillerin tespit edilmesi halinde, bu fiil/fiiller kendisi tarafından yapılmış
gibi işlem yapılır.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman
feshedebilir.
6.2. Sağlık kurumunun/kuruluşunun kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme
kendiliğinden sona erer. Sağlık kurumunun/ kuruluşunun kapanması halinde bu
durum 15 gün içinde Kuruma bildirilecek ve bu süre içinde sağlık
kurumunda/kuruluşunda mevcut olan faturalar Kuruma teslim edilecektir. Aksi
takdirde mücbir sebepler dışında Kurumca fatura bedelleri ödenmez.
14

Page 15
6.3. Bu sözleşme;
6.3.1. Sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesinde sayılan (3.1.9.4), (3.1.9.6),
(3.1.9.7) ve (3.1.12) numaralı maddelerde bu maddeye atıf yapılan fiillerin tespit
edilmesi,
6.3.2. Sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesinde sayılanlar dışında, (5.1) numaralı
maddesinde belirtilen aynı fiilin veya farklı fiillerin, son bir yıl içinde üçüncü kez
tespit edilmesi,
6.3.3. Sağlık kurumunca/kuruluşunca haksız menfaat temin etmek amacıyla;
6.3.3.1.Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin
kullanıldığının,
6.3.3.2.Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşeni ve/veya tıbbi
malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi,
6.3.4. Sağlık kurumuna/kuruluşuna ait ruhsatın Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi,
halinde Kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
6.4. Bu sözleşmenin (6.3.1) ve (6.3.2) numaralı maddeleri gereği sözleşmesi feshedilen
sağlık kurumu/kuruluşu ile fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeni sözleşme
yapılmaz.
6.5. Bu sözleşmenin (6.3.3) numaralı maddesi gereği sözleşmesi feshedilen sağlık
kurumu/kuruluşu ile fesih tarihinden itibaren beş yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
6.6. Sözleşmesi fesih edilen sağlık kurumu/kuruluşu; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve
manevi tazminat talebinde bulunamaz.
6.7. Kurumla sözleşmesi feshedilen sağlık kurumları/kuruluşları diğer sağlık
kurumlarının/kuruluşlarının hizmet almaması için Kurum internet sayfasından
duyurulur.
6.8. Birden fazla sağlık kurumunda/kuruluşunda sahip ve/veya ortak olan “gerçek veya
tüzel kişilere” ait sağlık kurumlarından/kuruluşlarından birinin sözleşmesinin
feshedilmesi nedeniyle, sahip ve/veya ortak olduğu diğer sağlık
kurumlarının/kuruluşlarının sözleşmeleri feshedilemez.
6.9. Aleyhine ceza davası açılan sağlık kurumu/kuruluşu hakkında mahkemece beraat
kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenmeden; savcılıkça takipsizlik
kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesi veya
itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde bu sözleşmenin (6.4) ve (6.5) numaralı
maddelerindeki süreler sona ermese de Kurum tarafından sağlık kurumu/kuruluşu ile
yeniden sözleşme yapılır.
6.10. Bu sözleşmenin imzalanmasından önce, herhangi bir nedenle Kurumca veya
Kuruma devredilen Kurumlarca sözleşmesi feshedilen sağlık kurumunun/
kuruluşunun yazılı talebi halinde, Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin
feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmenin (5) ve (6) numaralı
maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Bu sözleşmenin imzalandığı tarihten önce karşılanmakla birlikte, kontrolleri Kurum
tarafından bu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra yapılan yada kontrolleri
yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemleri henüz tamamlanmamış olan
durumlarda, yukarıda sayılan feshe ilişkin fiillerin tespiti halinde Kurumca bu fiillerin
işlendiği tarihte geçerli olan sözleşme hükümleri uygulanır. Ancak sağlık
15

Page 16
16
kurumunun/kuruluşunun yazılı talebi üzerine, Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin
feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmenin (5) ve (6) numaralı
maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ancak; sağlık kurumunun/kuruluşunun yazılı talebi üzerine uygulanacak sözleşme
hükümlerinde tespit edilen fiilin “tekrarı halinde” yeni bir yaptırım belirtilmişse, bu
sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olan fesih işlemine veya cezai şarta esas
fiil, tekrara dayalı yaptırımlar için bir fiil olarak kabul edilir.
6.11. Kurum aleyhine dava açan sağlık kurumu/kuruluşu; davasından feragat etmek ve
feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen davaya ilişkin mahkeme kararını
Kuruma ibraz etmek şartıyla (6.10) numaralı madde hükmünden yararlanır.
6.12. Kurum aleyhine dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış sağlık kurumu/kuruluşu
ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde sözleşme yapılır. Ancak ihtiyati tedbir kararının
kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve iki yıl
süreyle sözleşme yapılmaz.
6.13. Bu
sözleşmenin
(6.10)
numaralı
maddesinden
yararlanan
sağlık
kurumu/kuruluşunun daha önce devredilen kurumlara ödediği para cezaları (5)
numaralı maddede belirlenen cezai şartların uygulanmasında dikkate alınmaz.
6.14. Bu sözleşmenin (6.3.3) numaralı maddesinden dolayı sözleşmenin feshine neden
olan fiili işlediği tespit edilen hekimin ve mesul müdürün bulunduğu sağlık
kurumuyla/kuruluşuyla (6.5) maddesinde belirtilen süreyle sözleşme yapılmaz.
6.15. Sağlık kurumunun/kuruluşunun sözleşmesinin feshine neden olan fiil/fiiller, hizmet
alımı yaptığı sağlık kurumu/kuruluşu tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde
bu sağlık kurumu/kuruluşu;
6.15.1. Kurum ile sözleşmeli ise (6) numaralı madde hükümleri uygulanır.
6.15.2. Kurum ile sözleşmeli değil ise bu fiil/fiiller için (6) numaralı maddede
belirtilen süreler içinde Kurum ile sözleşme yapılmaz, Kurumla sözleşmeli sağlık
kurumu/kuruluşları Kurum adına sağlık hizmeti satın alamaz.
7. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
7.1. Sağlık kurumu/kuruluşu ruhsatı/faaliyet izin belgesinde yer alan bütün branşlarda
Kuruma hizmet vermeyi kabul ve taahhüt eder.
7.2. Kurum tarafından sağlık kurumuna/kuruluşuna yapılacak tebligatlar sözleşmede
belirtilen adresine, sağlık kurumu/kuruluşu tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar
ise bu sözleşme eki (EK 4)’de belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı
adresine yapılacaktır.
7.3. Yapılan tebligatlarda 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümleri uygulanır.
7.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altında birden fazla sağlık kurumu/kuruluşu bulunan
gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat alınan her bir sağlık kurumu/kuruluşu için Kurum ile
ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır.
7.5. Sağlık kurumu/kuruluşu, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle
devir ve temlik edemez.
7.6. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar sağlık
kurumu/kuruluşu tarafından karşılanır.

Page 17
7.7. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu esnada işleme alınmış olan
fatura/faturalar ve eki belgeler, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır.
7.8. Sözleşme metni; ekleri, yürürlükte olan SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca
belirlenecek diğer usul ve esaslar ile bir bütündür.
7.9. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla, sağlık kurumunun/kuruluşunun daha önce
devredilen Kurumlarla yapmış oldukları tüm sözleşmeler geçersiz sayılır.
7.10. Sözleşme yapmak için gerekli belgelerin Kuruma teslimi ile ilgili işlemler, sağlık
kurumunun/kuruluşunun üye olduğu dernek aracılığı ile de yapılabilir.
8. YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK
9.1. Bu sözleşme, …./…./2007 tarihinden, 31/12/2007 tarihine kadar geçerlidir.
9.2. Her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi
ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. Kurum
yeni bir sözleşme metni hazırlamışsa ve bunu duyurmuşsa sağlık kurumu/kuruluşu
tarafından 15 (onbeş) gün içinde sözleşme fesih ihbarı yapılmadığı takdirde, yeni
sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
10. YÜRÜTME
10.1. Bu sözleşmenin yürütümü, (EK 4)’de belirtilen Kurum taşra teşkilatı tarafından
yapılır. Ancak; bu sözleşmenin (6) numaralı maddesindeki hükümler Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
10.2. 17 (onyedi) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflar arasında
karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası sağlık kurumunda/kuruluşunda,
ve bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.
11. EKLER:

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.