Satın Alınan Oksijen Cihazının Arızalanması Üzerine

Ev / Yargıtay Kararları / Satın Alınan Oksijen Cihazının Arızalanması Üzerine

Satın Alınan Oksijen Cihazının Arızalanması Üzerine

YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 1999/7510
K. 1999/8182
T. 11.11.1999
• MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Satın Alınan Oksijen Cihazının Arızalanması Üzerine Tamir İçin Alan Satıcının Tamiri Geciktirdiği İddiasıyla )
• HAYATİ TEHLİKE NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tamir İçin Alınan Oksijen Cihazının Yerine Bu Süre İçinde Yenisinin Verilmediği İddiası )
• TAMİR İÇİN ALINAN OKSİJEN CİHAZININ TAMİRİNİN GECİKTİRİLMESİ ( Hayati Tehlike Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )
818/m.45, 46, 47, 49
ÖZET :
Uyuşmazlık cihazın onarım süresi içinde davacının nefes almasını kolaylaştırmak amacı ile oksijen tüpü verilip verilmediği konusundadır. Davacı tüpün dava açılacağı ihtarı üzerine kendisine verildiğini ileri sürmüştür. Davacının bu yoldaki iddiası ispat edilmiş değildir. Kaldı ki, oksijene ihtiyacı olan davacının geçici süre başka bir oksijen tüpü temin etme imkanı olduğundan, bu imkanı kullanmayarak davalıdan tazminat istemesi hakkaniyete uygun düşmez. Olayda manevi tazminat isteminin şartları gerçekleşmemiştir.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı nefes darlığı hastası olup, yaşam boyu oksijen makinasına bağımlı olduğunu, bu nedenle ihtiyacı olan makinayı davalıdan satın aldığını, cihazın arızalandığını, arızanın giderilmesi için makinayı, davalının aldığını, ancak cihazın bakım ve onarımını yapmayı taahhüt etmesine rağmen, bakım ve onarımın uzadığını, onarım süresince, kullanılmak için başka bir cihaz sağlamaya özen göstermediğini, davalının bu davranışı nedeniyle yaşamsal tehlikeye girdiğini ileri sürerek, davalının bu zararlandırıcı sorumsuz hareketleri nedeniyle 50.000.000 TL maddi ve 800.000.000 TL. manevi olmak üzere toplam 850.000.000 TL.nin davalılardan faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınmasını istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece 400.000.000 TL. manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, maddi tazminatın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davacının nefes darlığı çeken bir kişi olduğu, bu nedenle davalı şirketten temin ettiği oksijen cihazının arızalanması üzerine davalıya iade ettiği, davalının da bu cihazı 45 gün kadar sonra onardığı çekişme konusu değildir. Uyuşmazlık cihazın onarım süresi içerisinde davacının nefes almasını kolaylaştırmak amacı ile oksijen tüpü verilip verilmediği konusundadır. Davalı cihaz alındığında davacıya tüp verildiğini bildirmiş, ancak davacı tüpün dahi, dava açılacağı ihtarı üzerine kendisine verildiğini ileri sürmüştür. Davacının bu yoldaki iddiası ispat edilmiş değildir. Kaldı ki, oksijene ihtiyacı olan davacının geçici süre için başka şekilde oksijen tüpü temin etme imkanı da vardır. Davacının bu imkanı kullanmayarak, davalıdan tazminat istemesi hakkaniyete uygun düşmez. Olayda manevi tazminat isteminin şartları gerçekleşmemiştir. Davalının bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenle davalılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 11/11/1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.