İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (2006)

İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SERİ NO: 2006/1)

Resmi Gazete:
Tarih: 30.5.2006
Sayı: 26183

Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Kurum Yönetim Kurulu’nun 10/3/2005 tarihli ve XVII/257 sayılı Kararı üzerine hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 2/5/2006 tarihli ve XVII/203 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

Yükümlülük ve sorumluluk
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümleri;
a) Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,
b) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,
c) Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,
d) İşyeri tabiplerini,
bağlar.
e) Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır.
(2) Bu Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda Kurumun uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 4 – (1) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)”nin “Reçetelerin Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 11 inci ve “Reçete Yazımı, Rapor Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 12 nci maddeleri ile aşağıda belirtilen ekleri;
a) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK/2),
b) Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (EK/2A),
c) Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar (EK/2B),
d) Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar (EK/2C),
(2) “Şeker Ölçüm Çubukları” başlıklı 20.6 maddesi,
bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen kimselere uygulanacaktır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 15/5/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.