Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri ile ilgli genelge

T.C.Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-010-06  12759    04.07.2006
Konu  :  Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri

GENELGE
2006/ 75

İlgi:30.03.2004 tarih ve 5089 sayılı (Genelge 2004/47) genelgemiz.

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımız için hizmete erişilebilirliğin sağlanması Bakanlığımızın temel ilke ve hedefleri arasında  bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olabilen hizmet bedelinin ödenmemesi sebebiyle hastanelerde rehin tutma, taburcu işlemlerini geciktirme, senet imzalatma gibi uygulamalar ilgi genelge ile kaldırılmıştır.
Sağlık hizmeti gibi geciktirilemez, ertelenemez, vazgeçilemez hizmet alınmadığı taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bir hizmet alanında ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi için, tüm hastanelerin 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, özel ve kamuya ait hastanelerin bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri pozitif hukukun öngördüğü zorunluluktur.

Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Acil durumlarda bir başka kuruma hasta nakli ancak  daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerekiyorsa, ilk tıbbi müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurum ile gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacaktır. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç “yatağım yok” şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.

  Bu itibarla, hastanelere başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavileri derhal yapılacak ve sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemler, tıbbi işlemlerin yapılmasını geciktirmeyecek şekilde yürütülecektir.

Tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi giderlerinin tahsili ile ilgili işlemler, taburcu işlemlerinden tamamen bağımsız olarak genel hükümlere göre yürütülecek ve herhangi bir senet veya taahhütname alınması yoluna gidilmeyecektir.
Özel ve kamuya ait sağlık kurumlarında tedavi faturalarının ödenmemesi gerekçe gösterilerek, hastaların  taburcu edilmemesinden veya taburcu süresinin uzatılmasından veyahut buna benzer yanlış yorumlamalara yol açabilecek her türlü işlemden kesinlikle kaçınılarak, kamu hastanelerinden zorunlu sebeplerle özel hastaneye sevk edilen ve tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken hastalar ile kamu hastanelerinde tedavi olan ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşlara İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli desteğin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Gereğinin hassasiyetle ifasını, aksine hareket eden tüm ilgili ve sorumlular hakkında gerekli kanuni işlemlerin gecikmeksizin yapılması hususunu önemle rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan
Müsteşar
Dağıtım:
81 İl Valiliğine

 

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.