BAĞ-KUR’UN SAĞLIK HİZMETİ HARCALAMARINI KARŞILAMAMASI

Ev / Yargıtay Kararları / BAĞ-KUR’UN SAĞLIK HİZMETİ HARCALAMARINI KARŞILAMAMASI

BAĞ-KUR’UN SAĞLIK HİZMETİ HARCALAMARINI KARŞILAMAMASI

T.C. Y A R G I T A Y
10. Hukuk Dairesi
Esas Karar 1998/1681 1998/1942
Y A R G I T A Y İ L A M I

Mahkemesi :Edirne İş Mahkemesi Tarihi :20.11.1997 No :8-320
Davacı :N.A. adına Av.M. K.
Davalı :Bağ-Kur Genel Müdürlüğü adına Av.M. A
Davacı, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla, tedavi gideri 500.000.000.-Tl.nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi İhsan Çakmak tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Davacı Bağ-Kur sigortalısı Necdet Arda vekili müvekkilinin Florance Nightingale Hastahanesinde acilen ameliyat edildiğini faturalara dayalı masraf ve tedavi giderlerinin Kurumca ödenmediğini belirterek isteğin hüküm altına alınmasını istediği, mahkemece de isteğin hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Davanın yasal dayanağı 1479 Sayılı Yasanın ek 17’nci maddesi olup davacının davalı Kurumun İstanbuldaki anlaşmalı hastahanelerinde tedavi cihetine gitmiyerek Florance Nightingale Hastahanesine başvurduğu halbuki bu hastahaneye gidinceye kadar İstanbulda 1479 Sayılı Yasanın ek II’ci maddesi çevresinde Bağ-Kur’un sağlık hizmeti satın aldığı sağlık tesisleri ve bu arada SSK., üniversite hastanelerine başvurmasının mümkün olup olmadığı yönü üzerinde durulmalıdır. Bu durumda, mahkemece Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığının resmi sağlık kuruluşları için tesbit ettiği ücret tarifeleri celb edilerek ve ücret tarifeleri nazara alınarak hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde isteğin kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,12.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.
*****
T.C. YARGITAY
10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2002/4092 2002/4611
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :Eskişehir İş Mahkemesi
Tarihi :04.10.2001 No :90 – 430
Davacı
:Bağ-Kur Genel Müdürlüğü adına Av.Si Demir Davalılar :1- V T 2- H. C.Tic. ve Paz. Ltd.Şti. adlarına Av.M.N. E
Davacı, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 6.694.693.000 liranın 08.11.1999, 129.000.000 liranın ise 05.11.1999 tarihinden itibaren yasal faizleriyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır. Hükmün, davalılardan Hatipoğlu Cam.Tic. ve Paz.Ltd.Şti. Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Osman Bülbül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Sigortalının hak sahipleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi Bağ-Kur Kanunu’nun ek 11. maddesine göre Bağ-Kur sigortalılarının tedavisi için Bağ-Kur herhangi bir sağlık tesisi ile sözleşme yapabilir. Bu sözleşmenin Bakanlar Kurulu Kararı ile onanması gerekir. Aynı yasanın ek 17. maddesine göre, Bağ-Kur sigortalılarının sözleşme yapılmayan diğer sağlık kuruluşlarında tedavi görmeleri halinde tedavi giderlerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarifeye göre istenebileceği açıkca vurgulanmıştır. Hal böyle olunca mahkemece sigortalının tedavi gördüğü hastane ile herhangi bir sözleşme yapılıp yapılmadığı araştırılmadan, şayet böyle bir sözleşme yapılmamışsa, davacının isteyebileceği tedavi giderlerinin sözü edilen ek 17. madde çevresinde tesbit yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nededir. O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.05.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
******
T.C. Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi Başkanlığı
Esas Karar 1998/8899 1998/9146
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : Hatay Antakya İş MahkemesiTarihi : 18.11.1998 No : 38-56
Davacı : B.B. vekili Av.i. B.
Davalı :
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av.G. H.
Davacı,523.390.469 TL tedavi giderinin yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mesut Balcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R: Dava sağlık hizmetleri giderlerinin ödettirilmesi istemine ilişkindir. davacının hastalanması nedeniyle acilen Özel Yaşam Hastanesine gittiği ve Özel Yaşam Hastanesinde tedavi olduğu ve hastaneye acilen geldiği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık Özel Yaşam Hastanesinde yapılan sağlık giderlerinin davalı Kurumca ödenip ödenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Bu yönüyle davanın yasal dayanağı belirgin olarak 1479 sayılı Yasanın Ek madde 17’dir. Anılan maddede diğer sağlık kuruluşlarında yapılan tedavilerde sağlık ve sosyal yardım Bakanlığının resmi sağlık kuruluşları için tesbit ettiği ücret tarifelerinin esas alınacağı öngörülmüştür. Somut olayda davacı Özel Yaşam Hastanesinde acilen tedaviye tabi tutulmuş ve gerekli tedavi masrafları yapılmış olduğundan sözkonusu masrafların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının resmi sağlık kuruluşları için tesbit ettiği ücret tarifeleri saptanarak ödenmesi gerektiği sözgötürmez. Oysa açıklanan doğrultuda ve özellikle Özel Yaşam Hastanesindeki yapılan giderler ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının resmi kuruluşlar için tesbit ettiği ücret tarifesindeki miktarlar ve karşılaştırılarak ne miktar ödeme yapılması gerektiğinin araştırılmadığı ortadadır. O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.
******
T.C. Y A R G I T A Y
21.Hukuk Dairesi Başkanlığı
Esas Karar 2002/3341 2002/4644
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : Kayseri İş Mahkemesi Tarih : 26.3.2002 No : 722-269
Davacı : Z. D vek.Av.Y. G.
Davalı : Bağ-Kur Gen.Müd.vek.Av.F. K.
Davacı, 3.386.877.000 TL.’nin alacağın 8.12.2000 tarihinden itibaren Kurumdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mesut Balcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. K A R A R Bağ-Kur sağlık yardımları kapsamını belirleyen 1479 sayılı yasanın 11.maddesinde sağlık hizmetinin hangi sağlık kuruluşlarından satın alınacağının tespitine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu açıklanmış, Bakanlar Kurulunun 8.12.l986 tarih 86/11275 sayılı kararı ile hizmetin üniversitelere ait sağlık tesisinden de satın alınabileceği öngörülmüştür. Sağlık hizmetinin yürütülmesiyle ilgili esasların hizmeti satın alınacak müessese ile Kurum arasında yapılacak bir protokolla düzenleneceği, protokol yoksa Bağ-Kur’lu hastanın Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılacak muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve tedavilere ait fiat tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde ödeme yapılacağı, Bağ-Kur sağlık sigorta yardımları yönetmeliği gereği bulunmakla; sigortalının Bayındır Hastanesindeki ameliyat ve tedavi masraflarının yönetmeliğe uygun biçimde saptanmasına yönelik araştırma yapılmadan hüküm kurulmuş olması isabetsiz olup bozma nedenidir. O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.